CE / Atex

CE / ATEX

HVORFOR ATEX?

ATEX-direktiverne omhandler kort sagt om arbejde i eksplosionsfarlige områder.  Baggrunden for direktiverne er ønsket om ens regler i EU om et forbedret arbejdsmiljø og en øget beskyttelse af arbejdstagere og det omgivende samfund mod farer og skader fra eksplosionsfarlige installationer.

Brugerdirektiverne 94/9/EF og 1999/92/EF – også kendt som ATEX (ATmospheres EXplosibles) anvendelses- eller brugerdirektiver – har til formål at sikre arbejdstagere i miljøer og områder, hvor der er risiko for, at der kan opstå eksplosiv atmosfære i form af gas, damp eller støv. Det er virksomheden selv, der skal afdække, om disse farer eksisterer – og om virksomheden dermed er omfattet af direktivet. Direktivet stiller specifikke krav til udarbejdelse af en Udvidet Arbejdspladsvurdering (U-APV), ofte benævnt ATEX APV.

I Danmark er det arbejdstilsynet og redningsberedskabet (kommunalbestyrelsen), der er myndighed og kontrollerer brugerdirektivet. Det er arbejdstilsynet, som kan give bøder og påbud, hvis de finder, at tingene ikke er i orden – fx ved en utilstrækkelig ATEX APV eller manglende zoneklassifikation. Forsikringsselskaber kigger ligeledes på direktivet, når de skal vurdere, om de vil forsikre en virksomhed.

Ref.: https://www.teknologisk.dk/

HVEM BERØRES?

Fabrikanter og brugere af maskiner og komponenter der indeholder mulige tænd kilder og skal arbejde under forhold, hvor der kan opstå risici for eksplosioner pga. omgivelserne skal kende til direktiverne, for at kunne afgøre, hvornår udstyret skal opfylde kravene i 94/9/EF.

HVILKE KRAV STILLES TIL FABRIKANTER?

Der skelnes mellem fremstilling og mærkning af enkeltkomponenter og sammensatte maskiner.

Komponentfabrikanter fremstiller og mærker komponenten efter hvilken fareklasse de ønsker at sende på markedet og det er køberens ansvar at vælge komponenter korrekt ud fra mærkningen.

Fabrikanter af sammensatte maskiner skal først og fremmest være klar over hvilken fareklasse maskinen skal arbejde i og brugerne skal i forbindelse med køb give oplysninger om, hvilken zone udstyret bliver placeret i. Derfor er det vigtigt for en fabrikant, at der i kontrakten om leverancer er pointeret, at maskinen skal arbejde under ATEX-direktivet og hvilken fareklasse maskinen skal leve op til. Det er arbejdsgiverens ansvar at zone-klassificeringen og det anvendte materiel er korrekt til formålet.

Fabrikanten skal konstruere og fremstille maskinen i henhold til kravene i direktivet og deraf afledte standarder. Her er de vigtigste forholdsregler bl.a. at de elektriske komponenter opfylder kravene som defineret i standarderne samt sikring af udstyret mod gnistdannelser på grund af statisk elektricitet. Det er vigtigt, at man sikrer sig, at maskinen ikke kan være årsag til antændelse af en potentiel eksplosiv atmosfære.

GODKENDELSER

Maskiner der skal opfylde kravene i maskindirektivet, kan for 98 % vedkommende godkendes af fabrikanten. Modsat ved ATEX-direktivet, hvor der kræves en godkendende instans i de fleste tilfælde. Der stilles desuden en lang række krav til kvalitetssystemet hos fabrikanten, krav der normalt vil være opfyldt, så frem virksomhedens kvalitetssystem er godkendt efter ISO 9000. Kravene er tillige skrappere ved fremstilling af elektriske komponenter, end ved fremstilling af egentlige maskiner.

HVAD SKAL DOKUMENTERES?

Kravene til dokumentation følger de retningslinjer, der er gældende for maskindirektivet. Da der i mange tilfælde vil være et godkendende organ involveret, vil kravene til dokumentation være skærpede, sammenlignet med maskiner til selvgodkendelse efter maskindirektivet.

Til brugsanvisningen stilles de samme krav, som de der stilles af maskindirektivet, men suppleret med oplysninger der er affødt af de eksplosive omgivelser.  Mærkning af udstyr efter ATEX-direktivet, udføres med det specielle hexagontegn for eksplosionssikret udstyr og markeringer af den fareklasse, udstyret er beregnet til.

HVILKEN BETYDNING VIL ATEX-DIREKTIVET FÅ FOR DANSK MASKININDUSTRI?

Der er ingen tvivl om at direktivet 94/9/EF, der tager højde for de specielt farlige forhold, der kan opstå omkring maskiner og udstyr, der arbejder i omgivelser, der kan rumme en risiko for eksplosioner og antændelser af gasser og støv, vil medføre, at myndighederne vil håndhæve reglerne. Dette vil medføre, at myndighederne, specielt brandmyndighederne, vil stille krav om at maskiner, der skal arbejde i eksplosionsfarlige områder, også skal opfylde kravene afledt af ATEX-direktivet. Arbejdstilsynet vil med brugerdirektivet (1999/92/EF) i hånden forlange det samme. Begge myndigheder vil også med baggrund i direktiverne kunne stille krav til rengøringen af især områder med meget støv.