Lovkrav om gnistslukning

Lovkrav om gnistslukning

Brand og eksplosionsfare

Lovkravet omkring gnistslukning foreskriver at hvis der i arbejdsprocesser anvendes brandfarlige gasser, væsker og/eller støv, der kan opblandes med luft og derved skabe fare for brand eller eksplosioner, så skal der tages særlige hensyn, når procesventilationen skal indrettes og anvendes.

Det er i særlig grad vigtigt, at ventilationen er effektiv, og at anvendte ventilationskomponenter i anlægget er egnet til bortventilering af de brandfarlige og eksplosive luftarter, der muligvis kan opstå i og ved arbejdsprocessen.

Procesventilationen skal bl.a. sikres mod at kunne skabe tændkilder, fx statisk elektricitet eller gnistdannelser. I industrien er der typisk mulighed for, at brandfarlige og eksplosive atmosfærer opstår ved fx:

  • Aftapning, blanding og omhældning af brandfarlige væsker, gasser og støv.
  • Metalsprøjtning, fx aluminium/zink og brug af gasser.
  • Slibning og polering i letmetaller, fx aluminium.
  • Plastforarbejdning.
  • Træbearbejdning.
  • Pulverlakering med brandfarligt pulver.
  • Vådlakering med brandfarlige væsker.

Hvis der indgår brug af brandfarlige og eksplosive stoffer og materialer (gasser, dampe, støv) i virksomhedens arbejdsprocesser, skal virksomheden udarbejde en særlig APV (ATEX-APV) og følge reglerne for ATEX klassificering m.v.

Stoffer og materialers brand og eksplosionsfare fremgår ofte af leverandørsikkerhedsdatablade.

Det skal sikres, at procesventilationen er indrettet iht. gældende regler, og at ventilationen er egnet til bortventilering (udsugning) af de brandfarlige og eksplosive luftarter, der muligvis kan opstå.

 

I øvrigt henvises til I-BAR vejledninger om ATEX. Brug altid autoriseret arbejdsmiljørådgiver til at afdække, om arbejdsprocesser kan være omfattet af ATEX krav.

Kilde: Industriens Branchearbejdsmiljøråd/I-bar.dk 

Hvis du vil læse mere om vores løsninger ifb. med gnistslukning så læs mere her.